image description

Työelämätietoa

Työelämän kehittäminen ja työhyvinvointi

A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö tarjoaa päihdehoitoa ja -kuntoutusta, alan koulutusta, tiedotusta sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa päämääränään päihde- ja riippuvuushaittojen vähentäminen sekä ongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttaminen ja aseman parantaminen.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tarkoituksena on tehdä Euroopan työpaikoista turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia. Virasto toimii katalysaattorina kehitettäessä, kerättäessä, analysoitaessa ja levitettäessä tietoa, joka parantaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuustilannetta.

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos kertoo ikääntymisen ja työelämän sovittamisesta yhteen.

Koulutusrahasto

Koulutusrahaston tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen.

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntien ja kuntayhtymien työnantajajärjestö Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. Kunnallinen työmarkkinalaitos on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa tulopoliittisissa neuvotteluissa sekä tupon mukaisissa työryhmissä.

Liikenneturva

Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jonka tehtävä on vaikuttaa ihmisten liikennekäyttäytymiseen. Liikenneturva huolehtii ennaltaehkäisevästä liikennevalistuksesta tiedottamalla, kampanjoimalla, tukemalla eri ikäryhmien liikennekasvatusta sekä kouluttamalla kuljettajia.

Nolla tapaturmaa -foorumi

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen verkosto, joka luo yhteyden työpaikkojen välille tavoitteena työturvallisuuden jatkuva edistäminen. Siihen voivat liittyä kaikki työpaikat työturvallisuuden tasosta, työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta. Tärkeää on aito halu turvallisuuden parantamiseen ja pyrkimys kohti nollaa tapaturmaa.

Noste-ohjelma

Noste-ohjelma on aikuisten koulutustason kohottamisohjelma. Noste-ohjelman verkkosivusto antaa tietoa opetusministeriön vuosille 2003 – 2007 mitoittamasta aikuisten koulutustason kohottamisohjelmasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa valtioneuvoston osana sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista sekä huolehtii yhteyksistä poliittiseen päätöksentekoon.

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura edistää mielenterveyttä, kehittää ehkäisevää mielenterveystyötä sekä psyykkistä hoitoa ja järjestää kriisipalveluja ja vapaaehtoista kansalaistoimintaa mielenterveyden alalla.

Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu on itsenäinen lainvalvontaviranomainen ja toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Turvatekniikan keskus

Turvatekniikan keskus ylläpitää ja edistää teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta ihmisten, ympäristön ja omaisuuden kesken.

TYKY-hanke

Työterveyslaitoksen, Sosiaali- ja terveysministeriön, Työministeriön ja Opetusministeriön TYKY-hanke tukee työelämässä olevan työ- ja toimintakykyä.

Työelämän tutkimuskeskus

Työelämän tutkimuskeskus tutkii työelämää monitieteellisesti. Keskus on osa Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tietoa työelämästä ja ammateista sekä eri koulutusmahdollisuuksista.

 TKK:n Työpsykologian ja johtamisen ryhmä

Työpsykologian ja johtamisen laboratorio tuottaa uutta tieteellistä tietoa yritysten ja muiden organisaatioiden muutosten hallintaan ja kehittämiseen.

Työsuojelu ja Ammattiliitto Suora

Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työympäristön tilaa tarkkaillaan ja kehitetään jatkuvasti, muutosten vaikutukset ennakoidaan ja epäkohtiin puututaan. Työsuojelutyön kohteena on koko työympäristö, työ, ihminen ja työyhteisö.

Työsuojelupiirit

Työsuojelupiirit toimivat yhteiskunnan antamin valtuuksin siten, että työstä ihmisen terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat ovat asianmukaisesti hallinnassa.

Työsuojelupäälliköt ry

Työsuojelupäälliköt ry on vuonna 1970 perustettu yhdistys, jossa on yli 700 jäsentä. Toiminta on sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti kattavaa. Yhdistykseen kuuluu niin teollisuuden, palvelualojen, tutkimuslaitosten kuin korkeakoulujenkin työsuojeluasiantuntijoita ja -osaajia.

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahaston tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Työtehoseura

Työtehoseura (TTS) on vuonna 1924 perustettu maa-, metsä- ja kotitalouden sekä niihin liittyvien alojen tutkimus- ja koulutuslaitos. TTS tutkii, kehittää kouluttaa ja tiedottaa 160 henkilön voimin.

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on terveen työelämän edistäjä. Työterveyslaitos tarjoaa ja tutkii ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä erilaisten asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus tuottaa työyhteisöille koulutusta, tiedotusta ja erilaisia kehittämispalveluja.