image description

Työelämätietoa

Työsopimus

Tutustu työsopimuslomakkeeseen, jonka voit täyttää ja printata.

Toimihenkilöliitto ERTOn ohjeita
Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista, vakituista (työsopimus toistaiseksi voimassa oleva) tai määräaikaista tai vuokratyötä. Jos työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy, työnantajan on maksettava eläke- ym. maksut.

Tehyn ohjeita
Sopimustoiminnalla Tehy parantaa jäsenistön taloudellista asemaa, palvelussuhteen ehtoja sekä sosiaalisia etuja. Edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä eri neuvottelujärjestöjen ja yhteistyöosapuolten kanssa. Edunvalvontaa toteuttaakseen Tehy sopii palkoista ja muista palvelussuhteiden ehdoista neuvottelemalla ja sopimalla virka- ja työehtosopimukset, valvoen lakien ja sopimusten noudattamista, riitauttamallasopimusrikkomukset ja kouluttamalla luottamustehtävissä toimivia jäseniään.

Työsuojeluhallinnon ohjeita
Työsuojeluhallinto pyrkii parantamaan ihmisten mahdollisuuksia saada tietoja työturvallisuudesta, työsuojelusta sekä työsuojeluviranomaisten toiminnasta ja palveluista.

TE-palvelut
Työntekijän ja työnantajan välistä työsuhdetta sääntelevät erilaiset lait ja sopimukset. Laeissa säädetään työsopimuksista, työajoista, vuosilomista, työntekijän oikeuksista jäädä vuorottelu- tai opintovapaalle, nuorten työntekijöiden erityisasemasta, yksityisyyden suojasta työelämässä ja niin edelleen.

Työsopimuksen irtisanominen

Toimihenkilöliitto ERTOn ohjeita
Selvityksiä työsuhteesta ja työsopimuksen irtisanomisesta

Asianajotoimisto Kuusivaaran ohjeita
Työsuhdetta päätettäessä on yleensä syytä selvittää asianajajan kanssa, ylittyykö irtisanomis- tai purkamiskynnys. Työnantajan on syytä selvittää kysymys ennen työsuhteen päättämistä. Asianajajalta saa samalla neuvoja työsuhteen päättämiseen liittyvistä muista kysymyksistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita
Selvityksiä mm. irtisanomisesta, muutosturvasta ja velvollisuuksista työnantajan kannalta