image description

Ajankohtaista

Suorita avoimen yliopiston opintoja 2020–2021

Avoimen yliopiston opinnot vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksittäisten opintojaksojen avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla. Avoimessa yliopistossa opiskelu merkitsee yliopisto-opintojen suorittamista ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia.

Aktiivi-Instituutti tarjoaa yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan Helsingin aikuisopiston kanssa useita avoimen yliopiston opintoja vuosittain. Opinnot toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Avoin yliopisto on kaikille avoin iästä tai koulutuksesta riippumatta.

Helsingin aikuisopiston monipuolisessa avoimen yliopiston opintojen tarjonnassa on useita perusopintokokonaisuuksia, kuten esimerkiksi kauppatieteiden, kasvatustieteiden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen alalta. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin joustavasti työn ohessa: lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

Tutustu tarkemmin Helsingin aikuisopiston avoimen yliopiston kurssitarjontaan ja ilmoittautumisohjeisiin sekä yleiseen avoimen yliopiston infoon.

Lisätietoja saat koulutuspäällikkö Anne Hirvoselta, anne.hirvonen@helao.fi tai 050 590 7184.

(HY) = Helsingin yliopisto, (JY) = Jyväskylän yliopisto, (TY) = Turun yliopisto, (UEF) = Itä-Suomen yliopisto, (VY) = Vaasan yliopisto

Avoimen yliopiston opinnot 2020–2021

KASVATUSTIETEET

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (TY)
monimuoto-opinnot vk 37 – vk 15/2020
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

KAUPPATIETEET

Johtamisen perusopinnot 26 op (VY)
monimuoto-opinnot
Johtamisen perusteet 7 op
Henkilöstöjohtaminen 7 op
Strateginen johtaminen 7 op (verkko)
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

Markkinoinnin opintokokonaisuus 25 op (VY)
verkko-opinnot
Markkinoinnin perusteet 7 op
Relationship Marketing 7 op
Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op
Vientimarkkinointi 5 op

Talousoikeuden perusopinnot 25 op (VY)
reaaliaikainen lähiopetus streamattuna + verkko-opinnot
Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op
Sopimus- ja korvausoikeus 6 op
Organisaatio-oikeus 6 op
Vero-oikeus 6 op
Talousoikeuden oikeustapauskommentti 1 op

Ruotsia kauppatieteilijöille 5 op (VY)
verkko-opinnot

OIKEUSTIETEET

Johdatus oikeustieteeseen 2 op (TY)
lähiopetus

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op (TY)
verkko-opinnot

Hallinto-oikeus 7 op (TY)
lähiopetus

Työoikeus 7 op (TY, alustava tieto)
verkko-opinnot

PSYKOLOGIA

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
ryhmänohjausmalli
Kehityspsykologia I 5 op
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet I 5 op
Persoonallisuuspsykologia I 5 op
Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (UEF)
verkko-opinnot
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaiset opintojaksot (10 op):
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (UEF)
verkko-opinnot
Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista MUUTTUVA TYÖELÄMÄ ja INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ
Digiajan työtaidot ja välineet 4 op
Ikävoimaa työhön 3 op
Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op
Muutosviestintä 3 op
Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus työelämässä 3 op
Valmentava johtajuus 4 op
INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia
Kognitiivinen ergonomia 5 op
Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op (A. Kirjallisuus 2 op, B. Käytäntöön soveltaminen 3 op)
Osaamisen kehittäminen 3 op
Positiivinen työpsykologia 3 op
Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
Työssä oppiminen – teorioista käytäntöön 3 op
TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS
Projektityö 8 op

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op (UEF)
verkko-opinnot
Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopinnot 25 op (UEF)
verkko-opinnot (lukuun ottamatta 1. opintojaksoa)
Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
Työympäristö 4 op
Työyhteisö ja osaaminen 7 op
Yhteenveto 3 op

Hoitotieteen aineopinnot 35 op (TY)
monimuoto-opinnot
Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 7 op
Hoitotieteen teoria 1 7 op
Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1 6 op
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op
Tutkielmaseminaari 4 op
Kirjallinen tutkielma 6 op

Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op (TY)
monimuoto-opinnot 14.9.-13.11.

VIESTINTÄ JA MEDIA

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)
Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen 5 op
Organisaatioviestintä 5 op
Mediamaiseman murrokset 5 op
Viestintä ja vaikuttaminen 5 op
Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op  

Opintoneuvonta

Aktiivi-Instituutti | Koulutuspäällikkö Anne Hirvonen | anne.hirvonen@helao.fi | 050 590 7184

Tutustu tarkemmin Helsingin aikuisopiston avoimen yliopiston infoon, josta löydät lisätietoa mm. opiskeluun ja ilmoittautumiseen liittyen.