image description

Ajankohtaista

Ennakkotietoa avoimen yliopiston opinnoista 2019-2020

Avoimen yliopiston opinnot vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksittäisten opintojaksojen avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla. Avoimessa yliopistossa opiskelu merkitsee yliopisto-opintojen suorittamista ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia.

Helsingin aikuisopisto järjestää vuosittain useita Avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Osa opinnoista on lähi- ja osa verkkokursseja. Helsingin aikuisopisto on Aktiivi-Instituutin ylläpitäjän, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n, Töölössä sijaitseva kansalaisopisto.

Helsingin aikuisopiston monipuolisessa avoimen yliopiston opintojen tarjonnassa on useita perusopintokokonaisuuksia, kuten esimerkiksi kauppatieteiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin alueelta. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin joustavasti työn ohessa: lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina. Helsingin aikuisopisto sijaitsee Töölön tullissa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Opintoneuvontaa on tarjolla puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen tapaamisen muodossa.

HY = Helsingin yliopisto, JY = Jyväskylän yliopisto, TY = Turun yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, VY = Vaasan yliopisto

KASVATUSTIETEET

Erityispedagogiikan perusopinnot (TY) 25 op
Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op
Erityispedagogiikan perusteet 7 op
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
Perusopintojen kirjallisuus 7 op
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot (TY) 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Kasvatuspsykologia 4 op
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

KAUPPATIETEET

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (verkko) (VY) 26 op
Yrityksen johtaminen 7 op
Henkilöstöjohtaminen 7 op
Strateginen johtaminen 7 op
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

Markkinoinnin opintokokonaisuus (verkko) (VY) 25 op
Markkinointi liiketoiminnan kentässä 7 op
Markkinointisuhteiden johtaminen 7 op
Markkinoinnin avainprosessit 6 op
Vientimarkkinointi 5 op

Muutoksen johtaminen (TY) 5 op

Talousoikeuden perusopinnot (VY) 25 op
Talousoikeuden perusteet 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op
Sopimus- ja korvausoikeus 6 op
Organisaatio-oikeus 6 op
Vero-oikeus 6 op
Talousoikeuden oikeustapauskommentti 1 op

LUONNONTIETEET

Maailmankaikkeus nyt (HY) 3 op

OIKEUSTIETEET

Johdatus oikeustieteeseen (TY) 2 op

Työoikeus (TY) 7 op

Hallinto-oikeus (TY) 7 op

Perhe- ja jäämistöoikeus (TY) 7 op

PSYKOLOGIA

Psykologia, perusopintojen opintojaksoja (TY) 15 op
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Työ- ja organisaatiopsykologia (UEF) 25 op
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaisia opintojaksoja (10 op):
i) Alaisen ja esimiehentyöyhteisötaidot 2 op
ii) Digiajan työelämä 3 op
iii) Elinvoimainen organisaatio 3 op
iv) Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
v) Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2op
vi) Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
vii) Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
viii) Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (UEF) 30 op
Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Ergonomia ja työhyvinvoinnin perusopinnot (UEF) 25 op
Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
Työympäristö 4 op
Työyhteisö ja osaaminen 7 op
Yhteenveto 3 op

Gerontologian perusopinnot (TY) 25 op
Johdatus gerontologiaan 5 op
Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
Ikääntyminen murroksessa 5 op
Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op
Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Hoitotieteen aineopinnot (TY) 35 op
Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1, 7 op
Hoitotieteen teoria 1, 7 op
Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op
Tilastolliset analyysimenetelmät 1 op
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
Tutkielmaseminaari 4 op
Kirjallinen tutkielma 6 op

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus (UEF) (25-) 26 op
Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä (2-) 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
Valinnaiset opintojaksot:
-Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (lähiopetus) 5 op
-Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 3 op

Lääketieteen perusteita -perusopinnot (UEF) 25 op
Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
Lasten ja nuorten terveys 5 op
Työikäisen terveys 5 op
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Stressilääketiede (syksy 2019) (TY) 3 op 

VIESTINTÄ JA MEDIA

Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen (JY) 5 op

Työelämän viestintä (JY) 5 op

Viestintä ja vaikuttaminen (JY) 5 op

Kurssi-ilmoittautuminen

Kurssit julkaistaan Helsingin aikuisopiston sivuilla kevään aikana.

Avoimen yliopiston yleinen info

Tutustu tarkemmin avoimen yliopiston infoon, josta löydät lisätietoa mm. opiskeluun ja ilmoittautumiseen liittyen.

Lisätietoja

Helsingin aikuisopisto
toimisto@helao.fi, 09 41 500 300, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Helsingin aikuisopiston opintoneuvonta
Anne Hirvonen, anne.hirvonen@helao.fi, 050 590 7184